Bảo hành điện tử

Quản lý báo cáo

Quản lý báo cáo với các số liệu chi tiết và thực tế về sản phẩm, khách hàng, đại lý... giúp công ty nắm rõ tình hình thị trường để đưa ra kế hoạch kinh doanh cụ thể

quan ly bao cao

Dựa vào các số liệu thu thập chi tiết từ nhập kho đến khi khách hàng cuối nhắn tin kích hoạt bảo hành, công ty có được đầy đủ các báo cáo, thống kê để nắm rõ các thông tin từ sản phẩm, tồn kho, khách hàng, đại lý....
+ Tỷ lệ kích hoạt bảo hành của từng nhóm, model sản phẩm
+ Số lượng tồn kho tại các kho của công ty 
+ Số lượng sản phẩm đã bán ra và tồn kho của đại lý dựa trên tỷ lệ kích hoạt bảo hành
+ Thông tin khách hàng gắn liền với thông tin sản phẩm và thông tin đại lý bán hàng, khu vực bán hàng
+ Tỷ lệ chênh lệch bán ra giữa các nhóm sản phẩm
Có thể xây dựng lại các báo cáo theo yêu cầu của từng bộ phận trong công ty nhằm đáp ứng các hoạt động tổng kết, báo cáo, thống kê thị trường cũng như lên kế hoạch kinh doanh hay kế hoạch marketing mới

Xem thêm
>> Mở rộng bảo hành điện tử như thế nào?