Bảo hành điện tử

Quản lý bảo hành

Quản lý bảo hành điện tử cho sản phẩm tích hợp API SMS 8077 hoặc 7039 vào hệ thống kích hoạt bảo hành bằng tin nhắn

bao hanh dien tu
Chức năng Quản lý bảo hành bao gồm các hạng mục sau:
Tích hợp tin nhắn SMS
- Tích hợp API các đầu số tin nhắn SMS dùng cho bảo hành điện tử
- Cấu hình cú pháp tin nhắn kích hoạt bảo hành
- Cấu hình cú pháp tin nhắn kiểm tra bảo hành
- Cấu hình tin nhắn đảo bảo hành cho sản phẩm lỗi

Quản lý thời hạn bảo hành
- Tự động cập nhật thời hạn bảo hành 
- Cấu hình thời gian bảo hành kéo dài - gọi là dôi bảo hành
- Cấu hình tình trạng bảo hành sản phẩm

Check thời hạn bảo hành sản phẩm
- Xây dựng hệ thống website cho khách hàng check bảo hành trên web
- Trả các thông tin cần thiết về sản phẩm khi khách hàng gửi yêu cầu

Xem thêm
>> Quản lý khách hàng
>> Quản lý báo cáo