Bảo hành điện tử

Quản lý thành viên

Quản lý danh sách thành viên chuyên nghiệp với đầy đủ các chức năng thêm mới và phân quyền, đồng thời có thể kiểm soát toàn bộ lịch sử sử dụng hệ thống để lưu trữ và xử lý hết tất cả các vấn đề phát sinh

quan ly thanh vien

Chức năng Quản lý thành viên bao gồm các hạng mục:
Đăng nhập - Đăng ký
- Form đăng nhập gồm user, password
- Form đăng ký dành cho các thành viên ngoài công ty như: đại lý, thợ...
- Lấy lại mật khẩu tự động bằng email hoặc SMS
Quản lý nhóm thành viên
- Phân loại thành viên trong công ty theo từng nhóm cụ thể, ví dụ: quản trị, kế toán, kho, kỹ thuật....
- Thêm xóa và sửa dễ dàng
- Mục đích dễ phân quyền và quản lý
Quản lý phân quyền
- Chi tiết các hạng mục chức năng
- Thao tác đơn giản
- Đối tượng được phân quyền: nhóm thành viên
Quản lý danh sách thành viên
- Danh sách thành viên bao gồm chi tiết các thông tin: họ tên, ID, password, số điện thoại....
- Chỉnh sửa thông tin thành viên, khóa hoặc tạo mới password
- Import hoặc export danh sách
- Giao diện quản lý danh sách thân thiện và khoa học

Hệ thống quản lý thành viên được chuẩn hóa, chuyên nghiệp và thân thiện để dễ dàng thao tác trong suốt quá trình sử dụng hệ thống bảo hành điện tử.

Xem thêm
>> Quản lý khách hàng
>> Quản lý bảo hành